ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นักข่าวกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น หลักการในการห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากรวมทั้งการให้กู้ (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายรวมทั้งราษฎรจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานกำกับ กระทั่งบางทีอาจนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของประชาชน

ด้วยเหตุว่ายังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ แล้วก็ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่พบเจอปัญหาด้านสภาพคล่องจนจำเป็นต้องหยุดให้บริการรวมทั้งมีการหยุดการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการควบคุมดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนและจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังที่กล่าวถึงแล้วไม่ได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากหาประโยชน์ (อาทิเช่น อาจมาจากงบประมาณช่วยเหลือการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ฯลฯ) ก็ตาม เว้นแต่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือการขายตามหลักกฏเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.ห้ามทำการประชาสัมพันธ์หรือเชื้อเชิญคนทั่วๆไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อาทิเช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ทำธุรกิจได้ ฯลฯ

ยิ่งไปกว่านี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีรวมทั้งการกำหนดค่าการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมถึงได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ